Algemene voorwaarden Fibéo

1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, briefing, opdracht en overeenkomst die door of namens Fibéo en haar wederpartij, hierna te noemen: de Opdrachtgever, hoegenaamd ook, met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende voorzieningen en samenhangende werkzaamheden, wordt gesloten of aangegaan.

1.2 Deze voorwaarden geeft tezamen met de geaccepteerde Offerte de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van beide partijen weer, tenzij in een nadere schriftelijke overeenkomst de rechten of verplichtingen expliciet zijn aangevuld of uitgezonderd.

1.3 De voorwaarden zijn volledig toepasselijk, ongeacht of het een schriftelijke, mondelinge en/of elektronische overeenkomst of uiting betreft, tenzij hiervan expliciet en voorafgaand bij schriftelijke overeenkomst is afgeweken.

1.4 Daar waar wordt gesproken over expliciete voorafgaande schriftelijke overeenkomst, schriftelijke afwijkingsmogelijkheid, wordt onder schriftelijk ook verstaan per e-mail of iedere andere vorm van elektronische communicatie.

1.5 De toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden van de Opdrachtgever of van derden (waaronder afnemers en overige relaties van de Opdrachtgever en branchevoorwaarden) wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.6 Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Fibéo en de Opdrachtgever zullen dan, voor zover naar mening van Fibéo noodzakelijk, in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.7 Indien Fibéo niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat deze niet (langer) van toepassing zijn, of dat Fibéo in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

2. Werkwijze Fibéo

2.1. Fibéo helpt/ondersteunt ondernemingen en overheden (en iedere andere vorm van publieke of private organisaties) inzicht te geven in de gebruikerservaringen van hun website. Met het online marktonderzoek van Fibéo is de Opdrachtgever (nog) beter in staat haar website te optimaliseren naar gelang de behoeftes van (de bezoekers van de website van) Opdrachtgever. Zonder dat hieraan op welke wijze dan ook door Opdrachtgever en/of derden enige rechten kunnen worden ontleend, is de werkwijze van Fibéo kort gezegd de volgende.

2.2. De Opdrachtgever heeft zijn akkoord gegeven op de Offerte, waarmee de overeenkomst tussen Fibéo en Opdrachtgever tot stand is gekomen. In de Offerte is beschreven op basis van welke parameters de Opdrachtgever (in het bijzonder) onderzoek wil laten verrichten, hoeveel respondenten hij wenst en aan welke kenmerken de respondenten dienen te voldoen.

2.3. De algemene kenmerken van de respondenten waarop kan worden geselecteerd en die (geanonimiseerd) vermeld zullen worden in het rapport, zijn: geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en woonplaats. Daarnaast kan de Opdrachtgever specifieke eisen stellen, bijvoorbeeld: ‘in het bezit van een personenauto’ of ‘brildragend’, voor zover dit wettelijk is toegestaan en zonder (impliciet) inbreuk te maken op de privacy van de respondent. Voor zover de Opdrachtgever specifieke eisen heeft, worden deze vereisten in de Offerte genoemd.

2.4. De respondenten voeren vervolgens de case uit zoals verwoord door de Opdrachtgever in de Offerte. Tijdens het uitvoeren van de case wordt met behulp van de webcam op de computer een video-opname van de respondent gemaakt, hierna te noemen de “Video’s”.

2.5. De Video’s wordt verzonden naar Fibéo.

2.6. Fibéo controleert of de cases door de respondenten volledig en juist zijn doorlopen en plaatst de Video’s daarna in het dashboard van Fibéo. Het dashboard is niet toegankelijk voor ongeautoriseerde derden.

2.7. Fibéo stelt een rapportage met aanbevelingen op aan de hand van de Video’s. 2.8. De rapportage en de Video’s (“het Eindresultaat”) worden gepresenteerd aan de Opdrachtgever en Opdrachtgever wordt in het bezit gesteld van de toegangsgegevens tot het dashboard (de Video’s), waarna de Opdracht door Fibéo is voltooid.

3. Betalingsvoorwaarden

3.1. Voor het Eindresultaat is de Opdrachtgever het bedrag verschuldigd zoals dat is overeengekomen in de Offerte.

3.2. De in de Offerte genoemde bedragen/kosten worden berekend aan de hand van de te verwachten kosten, waaronder de inzet van de respondenten en de te besteden uren. In de Offerte is dit gespecifieerd. Indien het daadwerkelijke aantal bestede uren en/of de gemaakte kosten afwijkt van de Offerte, is Fibéo gerechtigd deze extra kosten in rekening te brengen tot een additioneel bedrag van 15% bovenop de geoffreerde prijs.

3.3. De gehanteerde bedragen zijn exclusief Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) tenzij anders vermeld.

3.4. Betaling geschiedt binnen de in de Offerte genoemde betalingstermijn, doch in ieder uiterlijk binnen 30 dagen volgend op de het Eindresultaat.

3.5. Bij vertraging in de betaling van meer dan 10 dagen (aldus 40 dagen na het Eindresultaat) is de Opdrachtgever een eenmalige vergoeding voor administratieve kosten verschuldigd van € 80,- (exclusief BTW), te vermeerderen met 1% van de Offerteprijs per dag dat de betaling uitblijft, te rekenen vanaf de 40e dag na het Eindresultaat.

4. Vertrouwelijke informatie

4.1. Fibéo en de Opdrachtgever zullen vertrouwelijke informatie betreffende de andere partij niet zonder schriftelijke toestemming aan derden bekend maken. Partijen zullen verder alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de (naar zijn aard vertrouwelijke) informatie van de andere partij geheim te houden.

4.2. De verplichting tot geheimhouding op grond van dit artikel geldt niet met betrekking tot informatie die:

 • openbaar is;
 • afkomstig is van een derde partij die met betrekking tot de informatie geen geheimhoudingsplicht heeft;
 • dient te worden verstrekt om te kunnen voldoen aan een wettelijke plicht of een justitiële vordering.

5. Verplichtingen Fibéo

5.1. Fibéo verplicht zich tot het overleggen en presenteren van een Rapportage en de bijbehorende video’s met in achtneming van de overeengekomen (specifieke) kwaliteitseisen van Opdrachtgever.

5.2. Fibéo controleert of de video’s aan de volgende (minimale) vereisten voldoen:

 • De respondent voldoet aan de door de Opdrachtgever gewenste en in de Offerte genoemde paramaters/eigenschappen;
 • Het beeld van de video is scherp;
 • De respondent is goed te verstaan;
 • De respondent heeft de gehele case afgemaakt.

6. (Intellectueel) eigendom

6.1. Op Fibéo rust het (intellectueel) eigendom van alle gegevens(dragers), met inbegrip van maar niet beperkt tot de Video’s.

6.2. Fibéo is gerechtigd het Eindresultaat in geanonimiseerde vorm te gebruiken, intern en voor benchmark activiteiten.

6.3. De Opdrachtgever heeft het volledige gebruiksrecht van de Rapportage en de Video’s.

6.4. Het gebruiksrecht van de Opdrachtgever van het Dashboard van Fibeo ziet op intern gebruik. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de Video’s en/of de Rapportage te verstrekken aan derden, al dan niet tegen betaling.

6.5. Een verzoek om voorafgaande schriftelijke toestemming de Video/Rapportage te delen met derden dient in ieder geval te specificeren de partij aan wie het wordt verstrekt, het doel waarmee het wordt verstrekt en de tegenprestatie die de Opdrachtgever hiervoor verkrijgt.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Fibéo is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud van de Video’s of het gedrag, mening of reactie van de Respondenten.

7.2. Fibéo is behoudens overmacht verplicht tot het leveren van de Video’s en de Rapportage zoals beschreven in de Offerte. Fibéo is nimmer aansprakelijk of op welke wijze verantwoordelijk voor implementatie van de Rapportage.

7.3. Fibéo is niet aansprakelijk voor schade aan computer apparatuur (hardware en software) en/of voor het verlies van data door gebruik van het Dashboard.

8. Toepasselijk recht en geschillen

8.1. Op deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2. Bij eventuele geschillen streven Fibéo en de Opdrachtgever naar het treffen van een minnelijke regeling. Indien dat niet tot resultaat leidt, zal Fibéo het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter te Amsterdam

Contact

Meer weten over wat we met onze feedback video’s en Fibéo Sprint voor jou kunnen betekenen? We praten er graag verder met je over. Zeg maar hoe je ons hebben wil:

  * Verplichte velden

  Fibéo
  Landsmeerderdijk 213
  1035 PV Amsterdam
  +31 (0)20 76 700 35
  info@fibeo.com
  KVK: 55116698
  BTW: NL001449167B93